آفلاتوکسین در پسته و روش های پیشگیری از آن

قارچ آفلاتوکسین سم مضری در پسته می باشد و در مرحله برداشت روش های پیشگیری از ان بسیار مهم می باشد این کاتالوگ را برای افزایش اطلاعات...

ادامه مطلب